Strč hlad do kapsy
s mobilní aplikací BB

 
 

Súhlas so spracováním osobných údajov

 Pre výberové konanie bude spoločnosť Crocodille SR, spol. s ro, so sídlom Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9, ( "Crocodille ČR, spol. s ro"), ako správca, spracovávať Vami poskytnuté (či z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679.

Spracovaním Vašich osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb v skupine Crocodille a franšízantov konceptu bageterie Boulevard nebudú Vaše osobné údaje bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám.

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete správcovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte práva:

(i) na prístup k osobným údajom,
(ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
(iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo zistíte-li, že boli spracovávané protiprávne,
(iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v osobitných prípadoch
(v) na prenosnosť údajov a
(vi) namietať, po ktorej spracovaní Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a
(vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.


Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným správcovi osobných údajov (tj. Vyššie uvedenej spoločnosti). Správca môžete kontaktovať na emailovej adrese povereníka info@boulvard.cz.

Praha 1 - BB Koruna

Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat

Otevírací doba:

Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00

Konakty

M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz